تماس با ما :32238308_034        email:info@barnameh.kermancity.ir

دستورالعمل تهیه و تدوین برنامه پنجساله شهرداری کرمان

مقدمه

گسترش و توسعه روز افزون شهرها، تعداد و تنوع نيازها و ضرورتهاي جامعه امروز ، مديران عالي شهرداري را به انديشه در خصوص برنامه ريزي براي شهر و شهرداري کرمان واداشته است . افزايش ارگانها و سازمانهاي مداخله كننده در امر توسعه شهر و عدم هماهنگي بين آنها منشاء فشارهاي زيادي بر شهروندان و شهرداري بعنوان متولي امور عمران و خدمات شهري شده است اين ناهماهنگي ها در سطح شهر و مشكلات ناشي از آن و از سوي ديگر گسترش حيطه فعاليت هاي شهرداري ها از نظر كميت و كيفيت مسئولين شهرداري را وظيفه مند نموده است تا با برنامه ريزي اصولي براي این نهاد و سپس برنامه ريزي در ابعاد مختلف شهري به اين نابساماني ها پايان دهند .

از سوي ديگر با توجه به اينكه شهرداري سازماني پيشتاز در ارائه خدمات شهري و عمراني مي باشد و ترديدي نيست كه انجام اين خدمات به صورت شبانه روزي جزو لا ينفك وظايف آن مي باشد. و از سوي ديگر تغييرات سريع جامعه در ايجاد اقتصاد كلان و سياستهاي جديد دولت باعث ايجاد تغيیر تقاضا در نوع خدمات و گسترش آنها و همچنين تخصصي تر شدن خدمات شهرداري ها شده است ، در نتيجه اين تغييرات وسيع نقش هاي جديدي را فراروي شهرداري به عنوان بازوي اجرايي شوراي شهر قرار داده است.

اگر با ديد واقعگرايانه به مسائل شهر نگريسته شود اين نكته به صورت كاملاً روشن است كه انجام امور خدماتي و عمراني شهر با تكنيك ها و تكنولوژي هاي سنتي كه باعث اسراف هزينه و زمان مي شود عملي نيست و شهرداري قادر نيست تا انتظار مردم در اجراء به موقع طرحهاي مختلف در قالب پروژه هاي كوچك ، متوسط و بزرگ شهري را برآورده نمايد .
لذا دانش و آگاهي به شيوه هاي جديد علمي برنامه ريزي شهري منطبق با شرايط شهر کرمان همچنين كسب تجارب و علم به موفقيت هاي سايرين در اين امر و ايجاد هماهنگي وسيع بين ارگانهاي ذينفع در توسعه شهر ضروري ترين گام براي حل مشكلات شهر کرمان در چار چوب مسئوليت هاي آينده شهرداري خواهد بود و مديران شهرداري بر اين امر واقف مي باشند كه پيشرفت و توسعه و بقاي شهر در گرو آمادگي و تلاش بيشتر براي جوابگويي به نيازهاي آينده شهر مي باشد بنابراين جهت شناسايي اهداف آينده شهرداري و اولويت بندي فعاليت هاي هر هدف بايد اقدام به پيش بيني احتياجات شهر و شهرداري نمود.

موفقيت شهرداري در اين است كه بتواند نياز هاي اصلي را تشخيص داده و سپس در صدد تأمين آنها برآيد و اين امر محقق نخواهد گرديد مگر با آگاهي به ارزش برنامه ريزي ، تعيين جايگاه آن در سيستم مديريت شهري و استقرار آن در شهرداري.
از آنجايي كه برنامه ريزي ، يك فرايند پويا و مستمر بوده و منعكس كننده تغييرات مي باشد بعبارتي شريان حياتي كالبد هر سازماني را تشكيل ميدهد سعي بر اين است تا سازمان خويش را با فرصتها و تهديد هاي ايجاد شده داخلي و خارجي كه به طور مستقيم و غير مستقيم تاثير مي گذارند وفق دهد و از آنها به بهترين نحو جهت بهبود وضعيت موجود استفاده نمايد .در اين خصوص در اثر افزايش شديد انتظارات شهروندان (عوامل تاثير گذار مستقيم ) و هم چنين گسترش و توسعه روز افزون و تكنولوژي (عوامل تاثير گذار غير مستقيم )خود را موظف به ارزيابي ، طراحي و اجراي اقداماتي براي آينده مي داند . بنابراين مديريت شهرداري مي تواند با بكارگيري روشهاي نوين برنامه ريزي از جمله برنامه ريزي استراتژيك ، سيستمي ، و پويا ، اهداف آينده خود را ترسيم نموده و با كسب ابزار و سياستهاي لازم راهكارهاي دستيابي به اين اهداف را مشخص نمايد .
در همین راستا شهرداری کرمان با همکاری کارشناسان و مدیران محترم چشم انداز توسعه شهر را تهیه نموده و تدوین برنامه پنجساله را در دستور کارقرار داده است و اميد می رود با تمهيدات و فراهم نمودن الزامات مورد نياز از سوي مديريت شهرداري موجبات رشد و توازن در توسعه شهري شهرداري بستر سازي گردد و با عملياتي شدن چشم انداز شهر توسط یکایک مجريان امور شهري به آرمانها و مقاصد عالي پیش بینی شده برای شهر در این سند دست پيدا نمايد.

چشم انداز شهر و شهرداري کرمان

در برنامه استراتژیک شهر کرمان ، چشم انداز آن برای سال 1400به این صورت بیان شده است :

1- کرمان در سال 1400 هجری خورشیدی ، شهری است برای زندگی با نشاط و با توسعه پایدار برای ساکنینش تا جمعیت یک میلیون نفر

2- کرمان در این سال دروازه ای است رو به تاریخ و هویت ، قطب گردشگری شرق و جنوب شرق تمدن کهن ایران اسلامی . گردشگران ایرانی و خارجی برای آشنایی بیشتر با تمدن کهن این منطقه به کرمان خواهند آمد و از ویژگی های طبیعی کرمان لذت خواهند برد .

3- کرمان در این سال مرکز خدمات برتر بازرگانی منطقه خواهد بود در حالی که با سایر رقبا فاصله زیادی ایجاد نموده است .

4- تمدن تاریخی کرمان با فعالیتهای علمی و فرهنگی این شهر دانشگاهی، پایدار و همیشگی شده و در این سال کرمان قطب دانشگاهی منطقه جنوبشرقی کشور می گردد .

کرمان بر پایه ارزشهای بنیادین زیر به چشم انداز مطلوب می رسد :

الف) شادابی و نشاط تمامی ساکنین

ب) امنیت و ایمنی شهروندان

ج) دسترسی به فرصتهای برابر

د) رفاه و عدالت

ه) پویایی اقتصادی

و) هویت و فرهنگ

ز) مشارکت و همگرایی گروههای اجتماعی

ح) آموزش و پیشرفت علمی

ط) سلامت و بهداشت عمومی

ی) محیط زیست سالم

 

در این مطالعات برای شهر کرمان زیربخشهایی هم در نظر گرفته شده است :

الف) کالبدو مسکن شهر

ب) کاربری ها

ج) حمل و نقل

د) تجهیزات و تأسیسات شهری

ه) گردشگری

و) هویت و فرهنگ شهر

ز) اجتماعی

ح) اقتصاد شهری

ط) مدیریت شهری

برای هر یک از زیربخشهای فوق بر مبنای مطالعات شناخت و نیز بر مبنای چشم انداز کلان شهر ، اهداف کلان بخشی تنظیم گردید که نشان دهنده وضعیت آینده هرکدام از بخشها درافق برنامه ریزی می باشند . جهت تحقق هر کدام از این اهداف ، راهبردهای بخشی تدوین و برنامه ها و اقدامات مرتبط نیز مشخص گردید .

 

بخشی از اهداف کلان توسعه شهر کرمان

Ø ایجاد بافتهای شهری منسجم

Ø ایجاد تعادل در توزیع خدمات عمومی

Ø بهبود کیفیت زندگی و محیط زیست شهری

Ø تقویت نقش مرکزیت شهر کرمان

Ø بالابردن توان رقابتی شهر با دیگر شهرها

Ø ایجاد فرصتهای جدید منطقه ای در شهر

Ø ارتقاء کیفیت بصری و زیبایی شهر

Ø شفاف سازی و خوانایی فضای شهری

Ø کارآمدسازی عناصر ، محوطه ها و مسیرهای تاریخی

Ø توسعه صنعت گردشگری

Ø رضایت شهروندان و تکریم ارباب رجوع

Ø سازمانی خدمت گذار مبتنی بر فناوری روز

Ø ایجاد منابع و درآمدهای پایدار و حفظ و بهره برداری بهینه از سرمایه ها

Ø توسعه متوازن و پایدار و توزیع عادلانه امکانات و تأسیسات و خدمات شهری

Ø تعالی فرهنگ و نشاط وشادابی شهروندان

Ø جابجایی ایمن ، ارزان ، سریع و راحت به شهروندان

Ø ایمن سازی محیط زندگی

Ø بهبود محیط شهری و کاهش عوامل مزاحم و ناهنجاریهای شهری

بخشي از استراتژی های توسعه‌ شهري

ü حفظ، توسعه و گسترش فضاهاي تفرجگاهي، ورزشي، فرهنگي‌و... با تنوع و تمايز متفاوت

ü طراحي و پياده‌سازي شهر الكترونيك و ارتقاء خدمات مطلوب و مؤثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بمنظور ارائه خدمات به مردم با كمترين محدوديت زماني و مكاني

ü توسعه پاركهاي فن آوري و مكانهاي عمومي مشابه

ü توسعه و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی

ü ایمن سازی حمل و نقل

ü ساماندهي مشاغل توليدي وكارگاهي در محدوده شهري

ü کاهش تصدی گری و واگذاری ها به بخش خصوصی

ü بسترسازی تحقق منابع مالی پایدار

ü تقویت مرز و حریم محدوده قانونی شهر

ü شناسایی محدوده ها با امکان تغییر کاربری جهت تبدیل به کاربری عمومی

ü استفاده حداکثری از مشارکت بخش خصوصی

ü مکانیزه کردن ارائه خدمات در سطح شهر

ü ارتقاء مشارکت شهروندان در اداره امور شهر

ü تقویت فرهنگ شهروندی

ü ایجاد فضاهای مناسب شهری برای برگزاری مراسم

ü حمایت از ورزش همگانی

ü بازسازی و احیاء بافتهای فرسوده

ü تقویتNGOها و نهادهای مردمی در زمینه های خدمات عمومی و پاکیزگی شهر

ü استفاده از اراضی بایر درون شهری

ü ایجاد الگوهای معماری و طراحی بومی سنتی

ü تقویت نقش درختان در حاشیه خیابانها و استتفاده از نقش آنها برای ایجاد هویت

 

بخشي از سياستهاي اجرایی شهرداری:

· توسعه حمل و نقل عمومی

· روان سازی شبکه عبور و مرور(خط کشی ، لکه گیری،ترمیم،زیرسازی و آسفالت،اصلاح هندسی معابر و تقاطعها)

· توسعه و ساماندهی پارکینگها

· ایجاد زیرساختهای عبورومرور

· طراحی ، تعریض و اجرای معابر مهم و کلیدی

· ساماندهی پیاده روها

· احداث مسیرها و ایستگاه های دوچرخه

· ایمنی و امور ترافیکی(مرکز معاینه فنی ،نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی،شناسایی و تعیین مسیر)

· توسعه حمل نقل ریلی

· طراحی و ساماندهی ورودیهای شهر

· طراحی و احداث فضای سبز محلی

· طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز

· اجرا ی کمربند سبز

· توسعه و ساماندهی پردیسان قائم

· نگهداری فضای سبز

· تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی ، تزئینی و اطلاع رسانی

· ساماندهی میادین و معابر شهر

· طراحی ، اجرا و نصب مبلمان شهری

· احداث ، نگهداری و امور کشتارگاه

· احداث ، نگهداری و توسعه سرویسهای بهداشتی

· طراحی و احداث گورستان جدید و تأسیسات وابسته

· بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده

· حفظ و نوسازی اماکن تاریخی

· اجرای طرح تاریخی مجموعه قلعه دختر و قلعه اردشیر

· جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ،حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیر رسمی

· احداث و آماده سازی مراکز استقرار صنایع مزاحم و مشاغل شهری

· احداث و تکمیل بازار روز

· احداث و تکمیل میادین و مراکز عرضه میوه و تره بار

· توسعه امکانات و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و ارتقاء کمی و سطح مهارت و تخصصی نیروهای آتش نشان

· هدایت و دفع آبهای سطحی

· مدیریت بحران

· توسعه و ارتقاء خدمات جمع آوری زباله (اجرای برنامه تفکیک از مبدأ ، تجهیز و توسعه سازمان بازیافت)

· توسعه ناوگان موتوری و افزایش کیفیت و مکانیزه کردن خدمات به شهروندان

· توسعه امور فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی از جمله احداث اماکن ورزشی ، احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی و هنری و احداث مراکز حمایتی

· آموزش شهروندان

· تهیه طرحهای هادی ، جامع و تفضیلی و تهیه نقشه بهنگام شهری

· ممیزی املاک

· تهیه طرحهای پژوهشی در حوزه های حمل و نقل و ترافیک ، خدمات شهری و مدیریت بحران

· تولید نرم افزارهای کاربردی

· ایجاد مراکز و سیستمهای اطلاع رسانی

· ایجاد زیرساختهای I T

· توجه به مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کلیه پروژه ها (عمرانی،خدماتی،فرهنگی،ورزشی و...)

· طراحی ، احداث ، تکمیل و تجهیز ساختمانهای اداری

· استفاده از فاینانس خارجی و جذب اعتبارت خارج از شهرداری

 

رویکرد اساسی در تأمین اعتبارات پروژه های پیشنهادی استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی ، تسهیلات بانکی ، کمک از اعتبارات دولتی و سایر منابع خارج از شهرداری بمنظور سرعت در کار ، کیفیت در پروژه و بالابردن کمیت کاری مد نظر قرار گرفته شود لذا پروژه ها بایستی حتی المقدور به سبکی تعریف و طراحی گردند که دارای منافع اقتصادی و از جاذبه های لازم جهت مشارکت مراجع مذکور برخوردار باشند .

ضروری است مدیران محترم در ارائه پروژه های پیشنهادی و منابع اعتباری مورد نیاز تعهدات شهرداری به سایر مراجع اعم از بخش خصوصی و سایر دستگاههای دولتی و عمومی را که در توافقات فی مابین عهده دار شده اند را مد نظر قرار داده و اعتبار مورد نیاز جهت عمل به آنها را پیش بینی نمایند .

آخرین اخبار

  • 1
  • 2
یکشنبه, 10 مرداد 1400 03:17
معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهردار کرمان خبر داد:برنامه‌ریزی جهت ایجاد منابع درآمدی...
چهارشنبه, 18 فروردين 1400 17:57
در هفتۀ چهل‌ویکم پویش «افتتاح» شهرداری کرمان؛   سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه...
یکشنبه, 24 اسفند 1399 04:11
با حکم شهردار کرمان؛«غلامرضا رجایی»، «مشاور شهردار در امور عمرانی» شد   با حکم...
یکشنبه, 24 اسفند 1399 04:06
با حکم شهردار کرمان؛«علی سعیدی» سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمان...
شنبه, 16 اسفند 1399 04:05
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان خبر داد:آغاز برنامۀ راهبردی 15 سالۀ...
چهارشنبه, 06 اسفند 1399 07:42
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان بیان کرد:شفاف‌سازی نحوۀ تخصیص بودجۀ شهرداری...
چهارشنبه, 29 بهمن 1399 04:36
معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ سرمایۀ انسانی شهردار کرمان خبر داد:تشکیل شورای عالی پژوهش در...
پنج شنبه, 16 بهمن 1399 07:19
به‌صورت آنلاین؛آیین افتتاحیۀ همایش آموزش و پژوهش شهرداری‌های استان برگزار شد صبح امروز همایش...
پنج شنبه, 25 دی 1399 04:03
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان بیان کرد:برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دو...
یکشنبه, 23 آذر 1399 07:18
در راستای تسهیل امور ارباب‌رجوع انجام می‌شود؛ ارایۀ خدمات به‌صورت مجازی در شهرداری‌های مناطق...
یکشنبه, 23 آذر 1399 07:01
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری کرمان: تحقق شهرداری الکترونیک پیش‌نیاز رسیدن به شهر الکترونیک است...
یکشنبه, 23 آذر 1399 06:25
همزمان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی؛ هیچ خللی در ارایه خدمات شهرداری کرمان پیش نیامده...

معرفی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی